(1)
Farrer, B.; Nesbitt, H.; Osborne, L.; Stanley, C.; Nargund, G. Mild In Vitro Fertilisation: Study in Affordability & Sustainability. phy 2023, 8, 1-4.