JAIRAM, N. K. GAPIO Vision. The Physician, v. 8, n. 2, p. 1-3, 15 Jul. 2023.