Jairam, N. K. (2023) “GAPIO Vision”, The Physician, 8(2), pp. 1-3. doi: 10.38192/1.8.2.10.